Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego przysparza przewoźnikom wielu praktycznych problemów. Jednym z nich jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania stawki 0% VAT. Zakres wymaganych dokumentów w odniesieniu do usług transportowych związanych z eksportem nakreślił TSUE w wyroku w sprawie C‑495/17 Cartrans Spedition SRL z 8 listopada 2018 r.

W sprawie, która została przedstawiona TSUE, przewoźnik, jako dowody potwierdzające rzeczywisty charakter wywozów, przedstawił listy przewozowe CMR i karnety TIR poświadczone przez urzędy celne państw trzecich, do których nastąpił wywóz. Zdaniem przewoźnika dokumenty te potwierdzają podstawę zwolnienia z VAT.

Rumuńskie władze podatkowe wymagały od przewoźnika dodatkowo deklaracji celnych wywozowych. Sąd krajowy, zauważył jednak, że wymóg dotyczący przedstawienia zgłoszenia celnego wywozowego nie wynika z treści przepisów krajowych. Przepisy rumuńskie w tym względzie przewidują jedynie przedstawienie nieokreślonych w inny sposób dokumentów pozwalających stwierdzić, że przewożone towary zostały wywiezione.

W tym kontekście TSUE został zapytany przez sąd rumuński, czy zgłoszenie wywozowe powinno być wymagane do zastosowania stawki 0% w przypadku opodatkowania VAT przewozów związanych z eksportem?

TSUE przyznał, że zastosowanie stawki 0% VAT (zwolnienia z prawem do odliczenia) do opodatkowania usług związanych z eksportem towarów w zakresie pośrednictwa transportowego i transportu międzynarodowego nie powinno być uzależniane od posiadania celnych dokumentów wywozowych.

Zdaniem Trybunału, dokumentem wystarczającym do zastosowania zwolnienia z VAT do opodatkowania pośrednictwa w transporcie międzynarodowym i transportu międzynarodowego związanego z eksportem jest karnet TIR poświadczony przez organy celne państwa trzeciego przeznaczenia towarów. TSUE potwierdził jednocześnie, że karnet TIR, należycie poświadczony w szczególności przez organy celne państwa trzeciego przeznaczenia, stanowi dokument oficjalny pozwalający zasadniczo potwierdzić, że towary przy przekraczaniu granic zewnętrznych Unii podlegały fizycznemu przemieszczeniu do tego państwa trzeciego i że do niego dotarły.

Orzeczenie TSUE racjonalizuje wymogi dokumentacyjne stawiane przewoźnikom międzynarodowym. Po stronie przewoźników pozostaje jednak nadal wymóg weryfikacji, czy posiadane dokumenty potwierdzają rzeczywisty charakter wywozów i czy na ich podstawie możliwe jest zastosowanie stawki 0% VAT. TSUE zastrzegł bowiem, że w przypadku, gdy organy podatkowe mają konkretne podstawy, aby powątpiewać w autentyczność lub wiarygodność karnetu TIR, wówczas dodatkowe dokumenty mogą być wymagane od przewoźnika.

Wyrok TSUE w sprawie C‑495/17 Cartrans Spedition SRL z 8 listopada 2018 r.

Podziel Się z Innymi!