Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany do unijnego systemu VAT tzw. Quick Fixes, dotyczące m.in. warunków do stosowania stawki 0% VAT do dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT). Część zmian wynika z dyrektywy 2006/112/WE i wymaga implementacji (nadal czekamy na przepisy krajowe). Jednak zmiany wprowadzone bezpośrednio do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 282/2011 (Rozporządzenie 282/2011) już obowiązują.

Nowe regulacje przysparzają podatnikom problemów interpretacyjnych, czego efektem są zapytania składanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jeszcze przed 1 stycznia 2020 r. Jedną z pierwszych interpretacji Dyrektora KIS w zakresie Quick Fixes jest interpretacja indywidualna z 12 lutego 2020 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.522.2019.1.AKR.
Wątpliwości podatnika dotyczyły dwóch kwestii:

 1. czy przedstawiony przez niego model dostaw wewnątrzwspólnotowych spełnia od 1 stycznia 2020 r. kryteria do zakwalifikowania jako WDT;
 2. czy dokumenty pozyskiwane w ramach transakcji umożliwiają potwierdzenie jej dokonania i uprawniają do zastosowania stawki VAT 0% – w tym kontekście podatnik zapytał również czy dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowania stawki 0% konieczne jest spełnienie wymogów wynikających z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi?

Ze stanu faktycznego zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jako podatnik VAT UE, zamierza dokonywać dostaw towarów – systemów przeciwsłonecznych na rzecz podatników podatku VAT z innych krajów Unii Europejskiej, zarejestrowanych na potrzeby transakcji wewnąrzwspólnotowych w innym kraju Unii Europejskiej. W ramach dokonywanej sprzedaży Spółka będzie samodzielnie dostarczać towary – na własny koszt i za pomocą własnych środków transportu. By skorzystać ze stawki 0% VAT Spółka będzie gromadzić następujące dokumenty:

 • dokument przewozowy CMR;
 • specyfikację ładunku;
 • dokument zawierający: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; określenie towarów i ich ilości; potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca dostawy, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary;
 • fakturę VAT;
 • korespondencję handlową;
 • potwierdzenie otrzymania zapłaty na rachunek bankowy.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia 282/2011 podatnik powziął wątpliwości, czy dokumenty wymienione powyżej są wystarczające do zastosowania stawki 0% w ramach WDT.
Dyrektor KIS stanowczo potwierdził, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego (od 1 stycznia 2020 r.), dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa towarów będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, a Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla tej dostawy, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, będzie posiadał komplet wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego dokumentów.
Organ uzasadniając swoje stanowisko wskazał kilka podstawowych zasad dotyczących dokumentowania WDT na potrzeby zastosowania stawki 0% VAT w świetle regulacji Quick Fixes od 1 stycznia 2020 r., w tym:

 1. posiadanie przez dostawcę dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4 i ust. 11 ustawy o VAT uprawnia do zastosowania stawki 0% VAT dla WDT – Dyrektor KIS stwierdził ponadto, że posiadanie dokumentów wymienionych w ww. przepisach ustawy o VAT „gwarantuje podatnikom bezpieczne stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych”;
 2. niespełnienie warunków wprowadzonych rozporządzeniem 2018/1912 nie oznacza, że stawka 0% VAT nie będzie miała zastosowania do WDT;
 3. aktualne pozostaje stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 11 października 2010 r. (sygn. akt I FPS 1/10) tj., iż dla zastosowania stawki 0% dla WDT wystarczy na gruncie polskich przepisów, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust 3 i 4 ustawy o VAT, jeżeli zostaną one uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 lub inne dowody w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Podsumowując, wejście w życie Quick Fixes zmusza podmioty dokonujące WDT do  przeglądu procedur wewnętrznych i weryfikacji m.in. prawidłowości przygotowywania i składania informacji podsumowujących VAT-UE oraz zastosowania prawidłowego numeru VAT otrzymanego od kontrahentów.

Jednocześnie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. nie oznaczają obowiązku gromadzenia dodatkowych dokumentów przez podmioty dokonujące WDT wymienionych w Rozporządzeniu 282/2011, co potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora KIS. Dostawcy mogą zatem korzystać z przyjętych procedur wewnętrznych opartych o dotychczasowe przepisy (ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej), o ile zapewniają one pozyskanie i archiwizowanie wystarczających dokumentów do zastosowania stawki 0%.

Podziel Się z Innymi!