Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, wprowadzające znaczne zmiany w plikach JPK VAT. Pierwotnie zmiany te miały obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców, jednak ze względu na stan epidemii termin ich wejścia w życie został przeniesiony właśnie na 1 lipca 2020 r., tym razem już dla wszystkich podatników.

Zmianą, którą należy ocenić na plus jest zastąpienie odrębnych deklaracji, które i tak należało już składać elektronicznie, schemą JPK VAT, która będzie zawierała wszystkie dane, które dotychczas były prezentowane w deklaracjach. Tym samym, od 1 lipca 2020 r. podatnicy będą zobowiązani do składania jedynie plików JPK VAT.

Jednakże zmianą, która dla podatników może stanowić w praktyce duży problem, jest znaczne poszerzenie zakresu danych podlegających raportowaniu. Można wskazać trzy obszary, co do których podatnicy będą zobowiązani gromadzić i raportować informacje w odniesieniu do wybranych transakcji: 1) rodzaj towaru lub usługi będących przedmiotem sprzedaży, 2) oznaczenie określonych rodzajów transakcji w odniesieniu do sprzedaży i zakupu, 3) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę wpisu w ewidencji. Dzięki temu organy podatkowe będą otrzymywać wiele informacji o przeprowadzanych przez podatników transakcjach, z których nie wszystkie w rzeczywistości są niezbędne do weryfikacji rozliczeń VAT (np. oznaczenie usług niematerialnych).

W ramach pierwszej z wymienionych kategorii, do pliku JPK VAT zostały dodane pola oznaczone jako GTU o numerach od 01 do 13, które przyjmują wartość 1 lub 0, w zależności od tego czy dana faktura dotyczy dostawy mieszczącej się w którejś z kategorii. Opisy poszczególnych kategorii GTU zawiera tabela przedstawiona poniżej.

KOD GTU Opis
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (paliwa silnikowe).
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Co istotne, do jednej faktury może znaleźć zastosowanie jednocześnie kilka kategorii GTU, np. do faktury na której wykazano dostawę komputerów, odpadów oraz usług marketingowych pola GTU 05, 06 i 12 przyjmą wartość 1.

W kolejnych wpisach przybliżymy pozostałe zmiany, jakie od 1 lipca 2020 r. będą obowiązywały w zakresie plików JPK VAT.

Podziel Się z Innymi!