Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy procentowej kredytu lombardowego z 2.5% na 1.5%.

Niestety, obniżka ta pozostaje bez wpływu na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Wprawdzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka ta stanowi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (czyli 5%), ale nie może być ona niższa niż 8% rocznie.

Oznacza to, że pomimo obniżki stopy lombardowej stawka odsetek za zwłokę pozostanie na niezmienionym poziomie i wynosi 8% rocznie. W konsekwencji nie ulegnie zmianie także stawka opłaty prolongacyjnej (50% stawki odsetek za zwłokę – 4% rocznie) należnej np. w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty.

Podziel Się z Innymi!