9 września br. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-855 G. sp. z o.o. orzekł, że konieczność zapłaty przez podatników podatku VAT w terminie 5 dni od nabycia paliw z UE jest sprzeczne z przepisami UE.

Obecnie w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw silnikowych, szczegółowo określonych w przepisach ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do zapłaty VAT w terminie 5 dni od dnia ich nabycia.

Z kolei brak zapłaty VAT należnego za te nabycia w wskazanym powyżej terminie skutkował powstaniem zaległości podatkowych i koniecznością zapłaty należnego VAT powiększonego o odsetki za zwłokę naliczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął 5-dniowy termin płatności.

Było to odstępstwo od zasady ogólnej stanowiącej, że obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje w momencie wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

W związku z regulacjami „szybkiego VATu” podatnicy, składający miesięczne deklaracje VAT, zobowiązani byli płacić VAT od WNT paliw w terminie 5 dni od nabycia paliw z UE, nie zaś razem ze złożeniem deklaracji VAT, tj. 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

W świetle przytoczonego wyroku TSUE podatnicy, którzy ponieśli efektywnie koszty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych będą uprawnieni do wystąpienia o ich zwrot.

Wyrok TSUE będzie mieć również wpływ na przyszłe rozliczenia VAT, w tym wspomniany powyżej brak konieczności uiszczania odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Powyższy wyrok nie pozostanie zatem bez wpływu na przeszłe i przyszłe rozliczenia VAT podmiotów nabywających wewnątrzwspólnotowo paliwa silnikowe.

Końcowo warto dodać, że TSUE wyrażając swoje stanowisko, uznał że ustanowiony przez polskie przepisy obowiązek wcześniejszej zapłaty podatku VAT, tj. w terminie 5 dni od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliwa skutkuje de facto koniecznością zapłaty VAT zanim podatek ten stanie się wymagalny. Podczas gdy w ocenie TSUE przepisy unijne pozwalają państwom członkowskim na przyspieszenie jedynie daty zapłaty podatku, który stał się już wymagalny, nie zaś daty wymagalności VAT.

Dla przypomnienia warto zaznaczyć, że „szybki VAT” został wprowadzony jako jeden z filarów uszczelnienia podatkowego mających przyczynić się do ograniczenia skali nielegalnego obrotu paliwami.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!