Długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 czerwca 2019 r. Zakończone zostały konsultacje społeczne i obecnie projekt jest na etapie dalszych prac w Ministerstwie Finansów. Można przypuszczać, że projekt zostanie niedługo przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany pod obrady Sejmu na pierwszych posiedzeniach po wakacjach.

Celem projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112 dotyczących przede wszystkim wprowadzenia jednolitych zasad opodatkowania magazynów konsygnacyjnych (typu call-off) oraz transakcji łańcuchowych. To jednak nie wszystko – istotną zmianą jest także wprowadzenie reguły, zgodnie z którą warunkiem zastosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie podanie numeru pod którym w innym państwie członkowskim zarejestrowany jest nabywca towarów. To tylko pozornie zmiana o małym praktycznym znaczeniu – w istocie rzeczy może ona doprowadzić do dość poważnych konsekwencji praktycznych.

Te trzy zmiany ujęte są w znowelizowanej Dyrektywie 2006/112 i muszą zostać wprowadzone do przepisów krajowych do końca roku 2019, a zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020.

W tym samym dniu obowiązywać zacznie czwarta, nie mniej ważna, zmiana, która jednak nie wymaga implementacji do prawa krajowego albowiem została wprowadzona poprzez Rozporządzenia wykonawczego Rady 282/2011 a zatem obowiązuje bezpośrednio. Szczegółowe omówienie zasad, o których mowa we wspomnianych aktach prawnych Unii Europejskiej, znajduje się tutaj.

Interesujące jest to, że te szybkie zmiany zostały zaproponowane przez Komisję z inicjatywy przedsiębiorców. Jednak analizując ich kształt, warto zadać sobie pytanie w jakim stopniu proponowane zmiany ułatwią podatnikom prowadzenie działalności w ramach Unii Europejskiej. Niewątpliwie, idea harmonizacji reguł dotyczących magazynu konsygnacyjnego czy transakcji łańcuchowych jest bardzo dobra, jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Ilość oczekiwanych obowiązków administracyjnych może zniechęcić podatników do stosowania domniemanych uproszczeń, które wcale życia nie upraszczają.

Komisja Europejska przyjmuje, że zmiany te są pierwszym etapem kompleksowej zmiany zasad opodatkowania towarowego obrotu wewnątrzunijnego – planuje bowiem, że dzisiejszy model tymczasowy – oparty na fikcji dwóch zdarzeń opodatkowanych (tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w państwie wysyłki i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w państwie przeznaczenia) zostanie zastąpiony modelem docelowym, w którym dostawa towarów z przemieszczeniem pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie opodatkowana jedynie w państwie przeznaczenia. To bardzo interesujący i ambitny model, który jak się wydaje, dziś nie ma wystarczająco wielu zwolenników wśród administracji państw członkowskich. Może więc być i tak, że szybkie zmiany pozostaną przez kolejne lata jedyną ważną zmianą prowadzącą do harmonizacji stosowania pewnych wymogów administracyjnych i mechanizmów we wszystkich 27 (28?) państwach Unii.

Co szczególnie ciekawe, wprowadzane zmiany będą dotyczyły wszystkich podmiotów dokonujących transakcji towarowych, tj. WDT i WNT. Nowością jest również możliwość skorzystania przez podatników z procedury call-off dla celów handlowych, co do tej nie było dopuszczalne.

Ustawa nowelizująca zawiera także przepisy przejściowe, które będą miały zastosowanie do towarów wprowadzonych do magazynu konsygnacyjnego przed 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z proponowanymi zmianami, do tych towarów będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady, jednak nie dłużej nie do dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego. Podobnie, dotychczasowe przepisy będą miały zastosowanie do towarów, których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed 1 stycznia 2020 r., a dostarczonych do nabywcy po 31 grudnia 2019 r.

Dlatego owe „szybkie zmiany” są tak istotne i z tego względu w kolejnych wpisach na blogu będziemy analizowali każdą z proponowanych zmian oddzielnie.

Podziel Się z Innymi!