Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 czerwca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 1483/19 uznał, że jest możliwe ustalenie sankcji VAT w przypadku, w którym podatnik będący osobą fizyczną skorygował po kontroli podatkowej uprzednio złożoną deklarację.

Spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi dotyczył regulacji, zgodnie z którą nie ustala się sankcji VAT wobec podatnika będącego osobą fizyczną, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność karną skarbową (art. 112b ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Zasadą jest bowiem, iż dana osoba nie może być „karana” więcej niż raz za popełnienie tego samego czynu – wykluczone jest zatem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 września 2007 r. sygn. akt P 43/06, kumulowanie odpowiedzialności sankcyjnej z VAT i karnej skarbowej.

W stanie faktycznym sprawy podatnik skorygował deklarację VAT po kontroli podatkowej lecz korekta ta nie obejmowała uchybień ujawnionych przez organ podatkowy.

Kwestia ta ma kluczowe znaczenie w sprawie, gdyż złożenie prawnie skutecznej korekty (a za taką należy uznać korektę złożoną w okresie pomiędzy doręczeniem protokołu kontroli i postanowienia o wszczęciu postępowania) pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 16a kodeksu karnego skarbowego).

Do tej ostatniej regulacji odniósł się Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazując, że w sytuacji, w której podatnik będący osobą fizyczną skoryguje deklarację, jego odpowiedzialność karna skarbowa jest wyłączona. Skoro zaś ponoszenie odpowiedzialności jest warunkiem wykluczającym możliwość ustalenia sankcji VAT, to w przypadku niemożności pociągnięcia podatnika do takiej odpowiedzialności odpada przesłanka uniemożliwiająca ustalenie sankcji VAT.

Podsumowując, podatnik będący osobą fizyczną, który decyduje się na korektę deklaracji po kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej może być zobowiązany do zapłaty sankcji VAT.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!