Spółka świadcząca usługi prawne i doradztwa podatkowego, która przy prowadzeniu spraw korzysta z usług notariusza dla potrzeb swoich klientów, wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową co do możliwości refakturowania usług notarialnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikające z faktur wystawionych przez kancelarię notarialną.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym z tytułu dokonania przyszłych czynności, kancelaria notarialna, wystawi fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi notarialnej wskaże Spółkę. Faktury obejmować mogą koszty usług notarialnych (tzw. taksa notarialna), podlegających opodatkowaniu VAT, jak również inne należności, niepodlegające opodatkowaniu VAT (np. PCC, opłaty sądowe).

Spółka na podstawie tak wystawionej faktury uiści należności z niej wynikające na rzecz notariusza, a następnie poniesione koszty zrefakturuje klientowi, na rzecz którego świadczyć będzie swoje usługi i który de facto będzie finalnym beneficjentem usług notarialnych.

Spółka w złożonym wniosku o interpretację podatkową zajęła stanowisko, że przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz, że ma prawo – z uwagi na charakter wykonywanych usług własnych – do refakturowania także usług notarialnych.

Innego zdania był Dyrektor KIS, który uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W związku z tym sprawa miała swój dalszy ciąg…

WSA w Warszawie w wyroku z 8 stycznia 2019 (sygn. III SA/Wa 864/18 ) stwierdził, że refakturowanie usług notarialnych przez kancelarie prawne (podatkowe) jest zwyczajowo przyjęte i prawa Spółki w tym zakresie nie mogą być ograniczone. Sąd na poparcie swojego stanowiska przywołał wyrok rzeszowskiego WSA z dnia 23 marca 2009 r. (sygn. I SA/Rz 728/08), w którym wskazano, że „brak jest podstaw do różnicowania uprawnień podatników w tym zakresie w zależności od rodzaju usług będących przedmiotem refakturowania.”

Należy zwrócić uwagę, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym wyrażany był pogląd, że „refakturowanie” usług oznacza nic innego, jak „fakturowanie” usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. W związku z tym, jeżeli w orzecznictwie dopuszcza się możliwość refakturowania usług dostarczania energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, które to usługi co do zasady mogą być świadczone przez podmioty uprawnione, posiadające stosowne zezwolenia bądź koncesje, to sąd warszawski – i słusznie – nie widział przeszkód, aby przedmiotem refakturowania nie mogły być także usługi notarialne.

Miejmy nadzieję, że organy podatkowe nie będą kwestionowały już praw podatnika do refakturowania usług, a tym bardziej jego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z usług podlegających następnie refakturowaniu.

Podziel Się z Innymi!