Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. sygn. akt I FSK 126/20 stwierdził, że prawo do przenoszenia nadwyżki VAT nie podlega ograniczeniu ze względu na terminy przedawnienia. To przełomowe rozstrzygnięcie, bowiem odchodzi od dotychczasowego, niekorzystnego dla podatników, stanowiska sądów administracyjnych.

Sprawa, którą rozstrzygał NSA, dotyczyła zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do dysponowania nadwyżką VAT przenoszoną na kolejne okresy rozliczeniowe. W ocenie organów podatkowych, wykazywane przez podatnika nadwyżki VAT uległy przedawnieniu. Organy podatkowe stwierdziły, że skoro zobowiązanie podatkowe za okresy, w których wygenerowane zostały nadwyżki uległo przedawnieniu, to nie ma podstaw do dysponowania tą nadwyżką przez podatnika (skoro nadwyżka VAT nie została w odpowiednim czasie zadeklarowana do zwrotu). Z takim poglądem nie zgodził się podatnik, który złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pozytywny dla podatnika wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 373/19) został zaskarżony przez organ podatkowy do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA również nie podzielił stanowiska zaprezentowanego przez organy podatkowe. Sąd uznał, że przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych nie ograniczają prawa podatnika do wykazania w poszczególnych okresach rozliczeniowych nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, pozbawiając go tej nadwyżki, w sytuacji kiedy podatnik wykazuje systematycznie tę nadwyżkę za poszczególne okresy rozliczeniowe. Wyrok NSA potwierdza, że podatnicy uprawnieni są do przenoszenia nadwyżki VAT na kolejne okresy rozliczeniowe nawet w przypadku, gdy nadwyżka ta powstała w „przedawnionych okresach”.

NSA zwrócił uwagę, że czym innym jest prawo do weryfikacji wykazanej nadwyżki VAT, a  czym innym prawo do przenoszenia tej nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe już po przedawnieniu tych okresów rozliczeniowych. Okoliczność, że nie jest możliwe weryfikowanie i dokonywanie zmian w rozliczeniach za dany okres nie oznacza, że przedawnia się również prawo do przenoszenia nadwyżki VAT powstałej w tym okresie. W wyniku przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy, nadwyżka VAT staje się bowiem składnikiem ewentualnego zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym.

Warto podkreślić, że rozstrzygnięcie NSA odchodzi od dotychczasowego poglądu prezentowanego w orzecznictwie, zgodnie z którym prawo podatnika do przenoszenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym jest ograniczone w czasie ze względu na terminy przedawnienia (por. np. wyrok NSA z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 685/19).

Omawiany wyrok NSA należy ocenić bardzo pozytywnie. Przyjęcie wykładni przepisów zaprezentowanej przez sąd pozwala w pełni realizować główne zasady systemu VAT i nie prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia prawa do dysponowania nadwyżką VAT.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!