Przepisy Pakietu e-commerce wskazują, iż limit 10 000 EUR netto determinujący możliwość rozliczania VAT w kraju wysyłki towarów bez konieczności rejestracji w kraju konsumenta lub rejestracji na One Stop Shop (OSS) należy odnosić do sprzedaży wysyłkowej (WSTO) towarów do konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo do tego limitu wlicza się usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów w innych krajach UE.

Zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 22a ust. 1 ustawy o VAT (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2021 r. ) dla zastosowania zwolnienia z konieczności rozliczania VATu w kraju konsumenta należy spełnić łącznie następujące warunki:

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2) towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;

3) suma całkowitej wartości netto dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług TBE (nadawczych, telekomunikacyjnych oraz elektronicznych) na rzecz konsumentów nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 EUR.

Przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium Polski, wyrażona w złotych równowartość kwoty EUR wynosi 42 000 zł.

Powyższe oznacza, iż próg 10 000 EUR w WSTO odnosimy także do poprzedniego roku podatkowego i wysokości dokonanych w nim sprzedaży wysyłkowych na rzecz konsumentów. Przykładowo w przypadku gdy łączna liczba dostaw do krajów członkowskich UE przez polskiego podatnika przekroczyła w 2020 r. kwotę 10 000 EUR netto, nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia z rozliczania VATu według kraju konsumpcji bez względu na wartość WSTO w 2021 r.

Należy mieć również na względzie, iż do limitu 10 000 EUR poza wartością dostaw w ramach WSTO wliczamy świadczone na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich tzw. usługi TBE, czyli usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Usługi te dla celów VAT uznaje się za świadczone w państwie członkowskim konsumenta.

Co istotne, w przypadku przekroczenia progu 10 000 EUR w trakcie roku – zasady dotyczące rozliczenia WSTO mają zastosowanie od dostawy, w związku z którą przekroczono tę kwotę.

Przykładowo w momencie gdy polski dostawca dokona sprzedaży:

– w wysokości 3 000 EUR do konsumentów w Czechach, następnie
– 5 000 EUR do konsumentów w Niemczech oraz na końcu
– 2 500 EUR do konsumentów w Austrii

w momencie dokonania sprzedaży, która spowoduje przekroczenie progu 10 000 EUR, a więc dostawy do klienta w Austrii, powstanie obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju nabywcy towarów (Austrii).

W celu wypełnienia wynikających z Pakietu e-commerce obowiązków podatnicy prowadzący sprzedaż wysyłkową towarów na odległość zobowiązani będą więc do prowadzenia stosownej ewidencji, pozwalającej na „wychwycenie” dostawy bądź świadczenia usługi, która spowoduje przekroczenie progu 10 000 EUR netto.

Co istotne dla zastosowania progu 10 000 EUR netto znaczenie ma, z jakiego kraju wysyłany jest towar. Z Not Wyjaśniających wydanych przez Komisję Europejską do Pakietu e-commerce wynika, iż w przypadku przedsiębiorcy, który prowadzi działalność z siedzibą w Polsce i posiada zapas towarów Niemczech, i z obu tych państw dokonuje WSTO, próg 10 000 EUR nie ma zastosowania do WSTO. Powyższe nie wynika wprost z projektowanych przepisów polskiej ustawy o VAT i może budzić wątpliwości interpretacyjne, jednak w takiej sytuacji jak przyjmuje Komisja Europejska, dochodzi do wysyłki z dwóch państw członkowskich, co skutkuje sprzedażą na odległość z więcej niż jednego państwa członkowskiego. Aby limit 10 000 EUR pozwalający na zwolnienie z rejestracji w kraju członkowskim konsumpcji miał zastosowanie do transakcji, co do zasady dostawca musi mieć siedzibę w jednym państwie członkowskim, a towary muszą być wysyłane z tego państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!