Jedną ze zmian wprowadzonych Pakietem e-commerce jest modyfikacja zasad opodatkowania VAT dotyczących sprzedaży wysyłkowej do konsumentów w innych krajach unijnych.

WSTO zamiast sprzedaży wysyłkowej

Istniejące obecnie zasady dotyczące sprzedaży wysyłkowej towarów do konsumentów zostaną zmienione wraz z wprowadzeniem nowego pojęcia „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” (WSTO). Co ważne jednak, istota tego typu transakcji nie ulegnie zmianie.

Przypomnijmy, iż na gruncie obowiązujących przepisów polscy dostawcy dokonujący sprzedaży wysyłkowej do konsumentów z innych krajów UE (transakcje B2C) do momentu przekroczenia progu, ustalonego odrębnie przez każdy kraj członkowski, mogą wybrać opcję opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki (tj. w Polsce). Limity różnią się wysokością pomiędzy poszczególnymi krajami unijnymi.

Dopiero po przekroczeniu limitu liczonego osobno dla danego kraju, dostawca zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary, i rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej do konsumentów w tym kraju. Oczywiście, nawet w przypadku nieprzekroczenia wartości progu obrotu polski podatnik może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w kraju konsumenta i wybrać opodatkowanie VAT według zasad kraju konsumpcji. W praktyce jednak takie rozwiązanie, nie było często spotykane, gdyż wiązało się z obowiązkiem zgłoszenia na VAT w innym kraju unijnym, składania lokalnych deklaracji do zagranicznego urzędu skarbowego, dokumentowania transakcji zgodnie z regulacjami kraju konsumenta.

Wyłączenia z WSTO

Analogicznie jak w przypadku obowiązujących obecnie przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej, przepisów dotyczących WSTO nie będzie się stosować w odniesieniu do kilku grup towarów, tj.:

  1. nowych środków transportu,
  2. towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,
  3. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych.

Co ważne jednak, w ramach WSTO, w przeciwieństwie do sprzedaży wysyłkowej, będzie można jednak dokonywać dostaw określonych wyrobów akcyzowych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku WSTO wprost wskazano, że dostawa towaru dokonana musi być przez dostawcę lub na jego rzecz,  w tym wtedy gdy uczestniczy on nawet pośrednio w transporcie / wysyłce towarów.

Znaczące obniżenie progu sprzedaży na rzecz konsumentów z UE

Od 1 lipca 2021 r. odrębne progi w poszczególnych państwach UE zostaną zastąpione jednym globalnym progiem o wysokości 10 000 EUR netto odnoszącym się do sprzedaży wysyłkowej towarów do konsumentów na terenie całej UE.

Co również istotne,  do limitu 10 000 EUR poza wartością dostaw towarów w ramach WSTO, trzeba będzie również wliczać świadczone na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (tzw. usługi TBE).

Oznacza to, iż próg po przekroczeniu którego polski podatnik będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary, i rozliczania VAT od takich dostaw w każdym z poszczególnych krajów, zostanie znacząco obniżony. To oznacza, że znacznie większa liczba polskich podatników VAT zmierzy się z potencjalnym obowiązkiem rejestracji na VAT lokalny w kraju konsumenta.

Obowiązku rejestracji na cele lokalnego VAT będzie można jednak uniknąć poprzez implementację nowej procedury VAT-OSS.

Procedura OSS będzie umożliwiać rozliczenie VAT z określonych transakcji B2C podlegających opodatkowaniu w różnych krajach UE w jednej deklaracji OSS składanej w państwie identyfikacji. W praktyce procedura stanowi rozszerzenie obowiązującej obecnie procedury MOSS (właściwej dla usług TBE).

Główną zaletą tego fakultatywnego sposobu rozliczeń jest brak konieczności rejestracji dla celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których dokonywane są dostawy, jeżeli podatnik przekroczy limit 10 000 EUR.

Nie zawsze jednak podatnik uniknie konieczności utrzymywania rejestracji na VAT w innych krajach UE (np. gdy dokonuje dostaw nietransakcyjnych w ramach własnego przedsiębiorstwa do magazynów zlokalizowanych w innych krajach unijnych). Czasami również utrzymywanie takiej rejestracji zagranicznej może się nawet okazać opłacalne (np. gdy podatnik planuje dokonywanie lokalnie zakupów, z którymi wiąże się podatek naliczony do odliczenia). Warto więc przed 1 lipca br. zastanowić się nad optymalnym z perspektywy pozycji VATowskiej ułożeniem modelu rozliczeń w Polsce oraz w innych krajach unijnych.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!